قله ماناسلو 8,163 متر، هیمالیا، مانسیری هیمال
هشتمین قله مرتفع جهان از مسیر شمال شرقی

كشور مقصد: نپال

مدّت برنامه: 38 روز

نوع برنامه: كوهنوردی حرفه ائی كار با يخ و برف

تاریخ حرکت: 11 شهریور ماه

آغاز ثبت نام: 120 الی 90 روز قبل از تاريخ حركت

   E 5 UIAA  :درجه سختی قلّه

  نوع سرویس: خدمات تا قلّه و تا کمپ اصلی

Damavand

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از فرودگاه امام تهران به یکی از کشورهای عربی و توقف، سپس پرواز به کاتماندو و استقبال از تيم، اقامت در هتل

روز دوّم : تدارکات برنامه و انجام کارهای اداری و استراحت، اقامت در هتل

 روز سوّم: ترانسفر زمین به بشیشهر توسط اتوبوس بمدت 6 ساعت شبمانی در هتل محلی ارتفاع 730 متر

روز چهارم: حرکت با ماشین جیپ بسوی داراپانی اقامت در لوج محلی ارتفاع 1,860 متر

روز پنجم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی تیلچه ارتفاع 2,300 متر

روز ششم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی بیمتانگ ارتفاع 3,720 متر

روز هفتم: روز استراحت و هم هوایی در بیمتانگ اقامت در لوج
روز هشتم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ به سامدو 3,872 متر از طریق گردنه لارکه ارتفاع 5,160 متر

روز نهم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ بسوی ساماگائون ارتفاع 3,541 متر

روز دهم: بعد از صرف صبحانه ترکینگ به کمپ اصلی ماناسلو 4,700 متر

 روز یازدهم الی سی و یکم: آماده شدن برای برپایی کمپ ها و صعود قله ماناسلو 8,163 متر
روز سی و دوم: ترکینگ برگشت به ساماگائون

روز سی و سوم:پرواز به آروگات و متعاقبا ترانسفر با ماشین به کاتماندو و شبمانی در هتل
روز سی و چهارم: روز آزاد در کاتماندو و گردش شبمانی در هتل