لنین  7,134 متر، خانتنگری 7,010 متر

     سومین و چهارمین قلل نشان پلنگ برفی در رشته كوه پامیر آلای و تیان شان 

                                                                              

 

كشور: قرقيزستان

مدّت برنامه: 36 روز

نوع برنامه: كوهنوردی نيمه حرفه ائی و حرفه ایی كار با يخ و برف و سنگ

زمان صعود: 10 تير ماه الی 10 شهریورماه

مهلت ثبت نام: 90 روز قبل از تاریخ حرکت

 UIAA C 2  :درجه سختی

نوع خدمات: فول سرویس تا کمپ اوّل در لنین و فول سرویس تا کمپ اصلی در خانتنگری
 

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز به یکی از کشورهای همجوار و سپس پرواز به بیشکک و اقامت در هتل

روز دوّم: پرواز به اوش، انتقال با ماشين به طرف كمپ اصلی آچيك تاش 3,800 متر بمدّت 5 الی 6 ساعت و اقامت در چادر
روز سوّم: روز استراحت و کوهپیمایی تا آبشار، اقامت در کمپ اصلی

روز چهارم: صعود تا گردنه قلّه پتروسکی برای هم هوایی و برگشت به کمپ اصلی

روز پنجم: با ماشین انتقال به نزدیکی آبشار و بعد از یک ساعت کوهپیمایی عبور از گردنه پوتشستونیکو 4,200 متر و کوهپیمایی بمدّت 6 ساعت اقامت در چادر كمپ اوّل 4,200 متر

روز ششم: صعود به قلّه یوهین 5,100 متر در نزدیکی کمپ اوّل همزمان تمرین یخنوردی حین صعود و شبمانی در چادر

روز هفتم: فرود به کمپ اوّل و آماده برای صعود فردا شبمانی در چادر

روز هشتم: صعود به کمپ دوّم 5,300 متر و شبمانی در چادر

روز نهم: صعود به کمپ سوّم 6,100 متر و شبمانی در چادر

روز دهم: فرود تا کمپ اصلی 3,600 متر و شبمانی در چادر
روز یازدهم: روز استراحت در کمپ اصلی

روز دوازدهم: آماده سازی برای صعود نهایی شبمانی در کمپ اصلی

    روز سیزدهم: صعود بطرف كمپ اوّل 4,400 متر اقامت در چادر

روز چهاردهم: صعود بطرف كمپ دوّم 5,300 متر و اقامت در چادر

روز پانزدهم: صعود به کمپ سوّم 6,100 متر اقامت در چادر

روز شانزدهم: صعود به قلّه لنین 7,134 متر و فرود تا کمپ سوّم 6,100 متر شبمانی در چادر

روز هفدهم: فرود تا کمپ اوّل 4,400 متر شبمانی در چادر

روز هیجدهم: فرود تا کمپ اصلی 3,600 متر و شبمانی در چادر
روز نوزدهم: رزرو برای بدی هوا
روز بیستم: انتقال به شهر اوش اقامت در هتل

روز بيست و یکم: انتقال به فرودگاه اوش و پرواز به بیشکک اقامت در هتل
روز بیست و دوم: استراحت در بیشکک اقامت در هتل
روز بیست و سوم: ترانسفر از بیشکک به کمپ کارکارا (460 ) کیلومتر شبمانی در کمپ کارکارا
روز بیست و چهارم:
پرواز با هلیکوپتر به کمپ اصلی اینیچیک جنوبی 4,000 متر شبمانی در چادر
روز بیست و پنجم: هم هوایی و آماده شدن برای صعود شبمانی در چادر
روز بیست و ششم: صعود تا کمپ اوّل 4,200 متر شبمانی در چادر
روز بیست و هفتم: صعود تا کمپ دوّم 5,300 متر شبمانی در چادر
روز بیست و هشتم: صعود تا کمپ سوّم 5,800 متر شبمانی در چادر
روز بیست و نهم: صعود تا قلّه 7,010 متری خانتنگری و فرود تا کمپ سوّم شبمانی در چادر
روز سی ام: فرود تا کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز سی و یکم: رزرو برای بدی هوا
روز سی و دوم: رزرو برای بدی هوا
روز سی و سوم: رزرو برای بدی هوا
روز سی و چهارم: پرواز به هلیکوپتر به کمپ کارکارا و ترانسفر به بیشکک ، اقامت در هتل
روز سی و پنجم: استراحت در بیشکک اقامت در هتل
روز سی و ششم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران