Himlung.jpg

Mt. Himlung Expedition

©Copyright

قلّه هیملونگ 7,126 متر
منطقه آناپورنا در هیمالیا

كشور مقصد: نپال

مدّت برنامه: 29 روز

نوع برنامه: كوهنوردی نیمه حرفه ائی كار با يخ و برف

فصل صعود: بهار و پاییز

آغاز ثبت نام: 90 الی 60 روز قبل از تاريخ حركت

   PD++  :درجه سختی قلّه

Zagros  

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از فرودگاه امام تهران بسوی شارجه و توقف، سپس پرواز به کاتماندو و استقبال از تيم، اقامت در هتل

روز دوّم: تدارکات برنامه و انجام کارهای اداری و استراحت، اقامت در هتل
 روز سوّم: ترانسفر با ون دربستی به بشیشهر و سپس به کوتو 2,610 متر شبمانی در لوج بمدّت 5 الی 6 ساعت
روز چهارم: بعد از صرف صبحانه کوهپیمایی بسوی متا 3,560 متر بمدّت 7 ساعت شبمانی در لوج یا چادر
روز پنجم: بعد از صرف صبحانه کوهپیمایی به فوگائون 4,200 متر بمدّت 7 ساعت شبمانی در لوج یا چادر
روز ششم: روز استراحت و هم هوایی در فوگائون
روز هفتم: بعد از صرف صبحانه کوهپیمایی بسوی کمپ اصلی هیملونگ 4,850 متر
روز هشتم الی بیست و سوّم: آمادگی برای صعود توام با هم هوایی های مربوطه و صعود قلّه 7,126 متری هیملونگ
روز بیست و چهارم: کوهپیمایی بسوی فوگائون 4,200 متر بمدّت 6 ساعت شبمانی در لوج
روز بیست و پنجم: بعد از صرف صبحانه کوهپیمایی بسوی کوتو بمدّت 5 ساعت شبمانی در لوج یا کمپ
روز بیست و ششم: بعد از صرف صبحانه ترانسفر با جیپ به بشیشهر شبمانی در مهمانخانه
روز بیست و هفتم: ترانسفر به کاتماندو با ون دربستی، بمدّت 7 ساعت اقامت در هتل
روز بیست و هشتم: روز استراحت و گردش در کاتماندو
روز بیست و نهم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران