آکونکاگوا دوّمين قلّه قلل هفتگانه جهان
 
رشته كوه آند 6,962 متر بلند ترين قلّه قارّه آمريكای جنوبی

 


كشور: آرژانتين

مدّت برنامه: 25 روز

نوع برنامه: كوهنوردی نيمه حرفه ايی

تاریخ اجراء: نیمه دوّم آذر تا نیمه اوّل بهمن ماه

آخرين مهلت ثبت نام: 3 ماه قبل از تاريخ حركت

  UIAA B 1:درجه سختی
Zagros

روز شمار برنامه

روز اوّل: پرواز از تهران به دوبی یا دوهه یا استانبول سپس به بوئنوس آیرس 17 الی 19 ساعت پرواز

روز دوّم: بعد از ظهر ورود به آرژانتین و ترانسفر از فرودگاه به شهر بمسافت 33 کیلومتر اقامت در هتل

روز سوّم: روز آزاد در بوئنوس آیرس و شب حرکت با اتوبوس صندلی تخت شو به طرف شهر مندوزا، شب در راه، بمدّت 13ساعت

روز چهارم: ترانسفر به هتل و روز آزاد در شهر مندوزا، خرید و اخذ مجوز صعود، شب اقامت در هتل
روز پنجم: بعد از صرف صبحانه حركت به طرف دهكده پنينتس در ارتفاع 2,820 متر و اقامت در هتل كوهستانی، بمدّت 3 ساعت

روز ششم: حركت به ورودی پارک ملّی و کنترل مجوزها و سپس کوهپیمایی بطرف كمپ ميانی (كونفلوانسيا) در ارتفاع 3,400 متر اقامت در چادرهای راحت تخت دار، بمدّت 2 الی 3 ساعت

روز هفتم: روز هم هوايی و كوهپيمايی بطرف پلازا فرانسيا ديواره جنوبی قلّه تا ارتفاع 4,300 متر و برگشت بطرف كمپ كونفلوانسيا در ارتفاع 3,400 متر رفت و برگشت، 5 الی 6 ساعت

 روز هشتم: حركت به طرف كمپ اصلی (پلازا دمولاس) به مسافت 48 کیلومتر در دره ائی وسیع، ارتفاع 4,200 متر، بمدّت 7 الی 8 ساعت

روز نهم: روز استراحت و هم هوايی در كمپ اصلی اقامت در چادر

روز دهم: صعود قلّه بنته به ارتفاع 5,050 متر رفت و برگشت اقامت در کمپ اصلی، بمّدت 6 ساعت

روز یازدهم: صعود بطرف كمپ اوّل و اقامت در چادر، بمّدت 2 الی 3 ساعت

روز دوازدهم: صعود به کمپ دوّم و برپایی چادر برگشت به کمپ اصلی اقامت در چادر، بمدّت 2 الی 3 ساعت

روز سیزدهم: روز استراحت و هم هوایی اقامت در چادر

روز چهاردهم: صعود به طرف كمپ دوّم (كوندورز نست) در ارتفاع 5,400 متر اقامت در چادر، بمدّت 5 الی 6 ساعت

روز پانزدهم: صعود به طرف كمپ سوّم (کورولا) در ارتفاع  5,950 متر، بمدّت 3 الی 4 ساعت

روز شانزدهم: صبح زود حرکت بسوی قلّه آغاز و سپس برگشت بطرف كمپ سوّم و اقامت در چادر (در صورت وضعیت جسمانی تیم تا کمپ اصلی امکان برگشت وجود دارد) بمدّت 6 الی 7 ساعت رفت، و 3 ساعت برگشت

روز هفدهم: روز اضافی و رزرو برای بدی آب و هوا

 روز هیجدهم: صبح زود بعد از صرف صبحانه حركت به طرف كمپ اصلی و اقامت در چادر، بمدّت 2 الی 3 ساعت
 روز نوزدهم:  صبح  بعد از صبحانه حركت به طرف دهكده پنينتنس و انتقال با ون به طرف شهر مندوزا و اقامت در هتل

روز بیستم: روز آزاد و گردش در شهر زیبای مندوزا اقامت در هتل

روز بیست و یکم: روز آزاد ، تور شهری در مندوزا و شب حرکت با اتوبوس به طرف بوئنوس آيرس شب در راه ، بمدّت 13 ساعت
روز بیست و دوّم: روز آزاد گردش در بوئنوس آیرس و اقامت در هتل
روز بیست و سوّم: روز آزاد گردش در بوئنوس آیرس و اقامت در هتل
روز بیست و چهارم: روز آزاد گردش در بوئنوس آیرس و اقامت در هتل، دیدار از کنسرت رقص تانگو بمدّت 1/5 ساعت
روز بیست و پنجم: صبح روز آزاد و بعد از ظهر ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران در دو مرحله