تسمه ویا فراتا، اشتوبای اتریش
قیمت 19/500/000 ریال