اخبار و حوادث کوهنوردی

 


تحریم مجله کوه
موضوع اول                                                                                                       

 اینجانب مسعود آقابالائی گزارشی بدون نام در خصوص آسیب رساندن به درختان جهت چاپ به مجله کوه ارسال نموده بودم که نامگذاری آن مقاله از سوی مسئولین آن مجله صورت گرفته بود وبعد از پی گیری این قضیه آقای دکتر صالحی مقّدم اعتراف نمودند که کلمه وای به وقتی که بگندد نمک را برای این مقاله بنده انتخاب نمودم و بچاپ رساندم.                                                                                                        

در مجله شماره 55 چندی از کوهنوردان اعتراض های خود را در خصوص این که این گزارش که صحت نداشته، نوشته بودند و چندی نیز از نامگذاری این مقاله شدیدًا ناراحت و معترض بودند. بنده برای این دوستان جوابیه ائی تنظیم نمودم و جهت آگاهی و ثابت نمودن این گزارش که واقعیت داشته و عکسهای رنگی گویای فاجعه است و ضمناً در خصوص نامگذاری این مقاله توضیح داده بودم که از سوی بنده نبوده بلکه از سوی مسئولین مجله کوه نامگذاری شده است، جهت چاپ به مجله کوه ارسال نمودم . و بعد از گذشت مدتی خبری نشد و بنده تلفنی با آقای دکتر صحبت نمودم و ایشان گفتند که بنده بخاطر اینکه این قضیه طول و تفسیر پیدا نکند از چاپ جوابیه شما خودداری نمودم. و بنده در مقابل اعتراض کردم که شما با چه حقّی به مقاله بنده نامگذاری می کنید و اعتراض های چهار خواننده را در خصوص مقاله من در مجله بچاپ می رسانید؟ و حالا نیز از چاپ جوابیه من خودداری می نمایید ؟ اگر جسارت آن را داشتید لطفا با دو قلم توضیح در خصوص نامگذاری مقاله خوانندگان را آگاه می ساختید، چرا قانون مطبوعات را رعایت نمی کنید این کار شایسته جنابعالی نبوده و انتظار این را از شما نداشتم چون این نوعی تبعیض بوده و شما را در این مورد مقصر دانسته و همکاری با شما را بعد از پانزده سال تحریم می نمایم.                                                  

 

 

موضوع دوم                                                                                                        

موضوع حکم خالی، که از سوی فردی یک حکم خالی به مجله کوه آورده شده و مسئولین مجله آن را بصورت رنگی در یک صفحه بچاپ رساندند و آن فرد سئوال کرده بود که این حکم خالی در دست کوهنوردان ایرانی چه کار می کند؟                                

بنده نظریه خود را با چند اسناد مربوط به این موضوع را جهت آگاهی خوانندگان به مجله کوه فرستاده بودم ( گزارش کامل این جوابیه در بخش اخبار این سایت گذاشته شده است ) که متاسفانه آن نیز بچاپ نرسید. و مسئولین مجله کوه بعداً متوجه شدند که دیگر برای این موضوع نمی توانند بهانه ائی پیدا کنند و خواستند که اعتراض های آقابالائی بپایان رسد و بالاخره بعد از مدت طولانی که کار از کار گذشته بود جوابیه ما را در مجله شماره 58 در ستون نامه های رسیده یعنی 9 ماه بعد بصورت تحقیر آمیزی بدون چاپ اسناد مربوطه به آن مقاله، طوری بچاپ رساندند که هیچ خواننده از آن مقاله نصیبش نخواهد بود بنابرین ما در مقابل این کار زشت و ناپسند مسئولین مجله کوه تسلیم نشده و آن ها را محکوم نمودیم و از فروش 250 جلد مجله کوه، در هر فصل خودداری کردیم .                                                                                             
 


بازگشت به ليست