اخبار و حوادث کوهنوردی

 


حکم های خالی و بی اعتبار


این مطالب نیز در زمان مقرر نظریه ائی بود بر حکمهای خالی و بی اعتبار که مسئولین مجله کوه این مطالب را از چاپ محروم گذاشتند امیدوارم خوانندگان گرامی علت چاپ نشدن این مطالب را از مجله کوه سئوال کرده باشند.                                                                                                      

 


حکم خالی چاپ شده در فصلنامه کوه شماره 55 از سوی شرکت آکسائی تراول در کشور قرقیزستان مخصوص قله لنین تهیه و چاپ گردیده است و یکی از قلل منصوب به ببر برف تلقی میشود.                                                                                                       

 

در برخی از کشورها آسیای میانی حکم های صعود از طرف شرکت های محل صادر میشود و چندان اعتباری ندارند ولی برای اعتبار بخشیدن آن حکم نیاز به عکس واقعی آن فرد بر روی قله میباشد اما امروزه این شرکت ها بخاطر حفظ روابط تجاری بین دو شرکت از صدور حکم های خالی بدون نام دریغ نمیکنند و به مشتریان خود اینگونه حکم ها را براحتی ارائه میکنند و مشتریان مشخصات دلخواه خود را بر روی آن می نویسند اما کسی از آنها نمی پرسد که عکس های روز صعود و یا عکس قله کجاست.آنان اکثرا یا شبانه به قله میرسند و یا دوربین یخ میزند و یا هوا خیلی خراب میشود و از گرفتن عکس محروم میمانند                                                                                                                           

ولی برای اخذ حکم ببر برف از فدراسیون کوهنوردی کشور روسیه اینگونه حکم ها هیچ ارزش و سندیت ندارند چون برای صدور همچین حکم با ارزش (ببر برف) کارشناسان آن فدراسیون قضیه را دقیقا بررسی نموده و سپس حکم را برای آن فرد صادر می نمایند.                                                                                          
اخیرا این مورد بنوعی دیگر در کشور نپال نیز رونق یافته و از طرف شرکتهای اجرا کننده نپالی حکم های صعود پر شده صادر میشود که متاسفانه آنها نیز اعتباری ندارند چون قلل هشت هزار متری از قلل دولتی محسوب میگردد بنابراین مجوز و حکم صعود این قلل می بایستی از سوی وزارت توریسم و فرهنگ صادر میگردد که به امضاء و مهر وزارتخانه آراسته است و حتی در آرشیو اتحادیه کوهنوردی نپال بثبت میرسد برای نمونه یک کپی از ویژه نامه این اتحادیه که صعود کنندگان 50 سال گذشته قله ماناسلو را چاپ نموده و صعود مشترک کشور ایران و ژاپن که در 12 اکتبر سال 1976 و صعود تیم ملی ایران به قله لوتسه که در 16 می سال 2002 صورت گرفته است در این آرشیو بچشم میخورد اما حکم هایی که از طرف آژانس ها صادر میگردد در این اتحادیه بثبت نخواهد رسید و سندیتی نخواهند داشت.                                                                                                                                                                                  

 

 مسعود آقابالائی-  تبریز 

 

 

 

 

 

                                 

   این همان حکم خالی است که توسط شرکت آکسائی کشور قرقیزستان برای قله لنین چاپ گردیده است و یکی از هموطنان                    

 در این مجله سئوال کرده بود که آیا این حکم خالی در دست کوهنوردان ایرانی چکار میکند                                                                                                

 

 

                
                                     

                                   
                                                          جهت وضوع کامل اول کپی برداشته بعدا مطالعه فرمائید   

                     

    
آقای آقابالائی و رئیس اتحادیه کوهنوردی نپال در تاریخ 23 آپریل در کاتماندو ملاقات  حضوری داشتند و بیشتر در خصوص حکمهای صادر شده از سوی آژانسهای کوهنوردی نپال مورد بحث بود که ایشان فرمودند  این نوع حکمها هیچ سندیتی ندارند و بی اعتبار خواندند و افزودند که معلوم نیست که آن فرد به قله رسیده یا نه ؟ بنابراین صدورحکم این قلل ازسوی وزارت توریسم و فرهنگ کشور نپال می باشد 


بازگشت به ليست