اخبار و حوادث کوهنوردی

 


قله آکونکاگوا 2019-2018

قله البروس زمینی 2018

صعود کازبک و البروس 2018

صعود کازبک بهار 97

گزارش صعود قله پوموری 1390

صعود زمستانی سبلان

قله کلیمانجارو 2018

صعود زمستانی دماوند

برنامه قله آکونکاگوا 2019-2018

آرارات ممنوع

صعود زمستانی کازبک 1396

کلیمانجارو 9 روزه

کلیمانجارو 8 روزه

کوهپیمایی دور آناپورنا 2018

Tourism & trekking

Sabalan & Damavand on ski

Ecbatana cutltural tour

Desert & Cultural tour

Alamut Castle

Sabalan, Damavand, on ski & cultural tour

Nomad tour

Mt.Sabalan on Ski

Damavand & Alamkouh on Ski

قله البروس هوایی 2018

کمپ اصلی - سرویس عالی 1397

قله شاه داغی 1398

کمپ اصلی - سرویس معمولی 1397

کمپ اصلی و آیلند پیک 1397

تور آرژانتین 1397

قله موستاق آتا 1397

قله لنین 1397

قله پوبدا و خانتنگری 1397

Cultural tours

Valley of Assassins

Woodlands Arasbaran

Dizin Ski tour

Mt.Siyalan

Mt.Sahand

Mt. Oshtarankouh

Mt. Klounchin (Zardkouh)

Mt. Heram or Pyramids

Mt. Sabalan

Mt. Alamkouh

Mt. Alamkouh and Mt.Damavand

Mt. Damavand 5,671 m

Mt. Damavand on skis

گزارش صعود قلل کمونیزم و کورژنوسکایا 2016

Ski touring gallery

انبوه زباله در خانتنگری Khantengri Rabbish scandal

لینک هواشناسی قلل کوههای جهان

گزارش صعود قله آکونکاگوا 1394

گزارش قله خانتنگری 1394

گزارش صعود قله چوآیو 1393

هم هوایی و میزان اکسیژن

کوهستان حادثه ساز نیست

صعود سرعتی قله لنین

فاجعه بهمن در ماناسلو 2012

فروشگاه

صعود عظیم و ریزش بهمن در آناپورنا

کتاب آلاله های پامیر

ديدار با دان مازور

صعود موفقیت آمیز قله 7162 متری پوموری

تیم اعضامی قله 7162 متری پوموری در کمپ 1 ارتفاع 6150

آخرین خبر از تیم 8 نفره پوموری

صعود قله پوموري

مسير شمالي البروس

بسته شدن قله البروس

لينك هاي هواشناسي كوههاي آذربايجان و برخي از كوههاي كشور

حادثه در قله بارونتسه

صعود سرعتی در البروس

فتح قله خانتنگری

تحریم مجله کوه

حکم های خالی و بی اعتبار

وای بوقتی که بگندد نمک

درگذشت فاتح اورست